צו הרחקה אלימות במשפחה | צו הגנה | צו למניעת הטרדה מאיימת

לייעוץ מיידי חייגו 054-6762373

מהו צו הגנה / צו הרחקה / צו למניעת הטרדה מאיימת, למי הוא מיודע, כיצד ניתן להוציא, לכמה זמן הצו תקף ועוד

צו הגנה

המדובר במקרים של שישנו חשש לאלימות בתוך המשפחה, בין אם המדובר באלימות פיזית ו/או ביצוע עבירות מין או כליאה שלא כדין, בו המבקש/ת רוצים להרחיק את בן המשפחה, ועל כן הם מקבלים צו הגנה ובן המשפחה המורחק מקבל צו הרחקה.

הקריטריונים לקבלת צו הגנה:

על פי סעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 רשאי בית המשפט לתת צו הגנה מפני אדם אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

(1) בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;

(2) התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(3) התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;

כיצד מגן עליי צו ההגנה?

על פי סעיף 2(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים:

(1) להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;

(2) להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;

(3) לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;

(4) צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו.

לכמה זמן תקף צו ההגנה?

תקופת הצו לא תעלה על שלושה חדשים, יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה עלששה חדשים ובמקרים מיוחדים עד לתקופה כוללת של שנה.

היכן מגישים בקשה למתן צו הגנה?

את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בכל בית משפט לענייני משפחה, בית משפט שלום או בית דין דתי. כאשר הנפגע הוא קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה בלבד.

הדיון בבקשה למתן צו הגנה

הדיון יתקיים בבית המשפט בבקשה לצו יעשה בנוכחות הצד הנפגע בלבד, ולאחר 7 ימים יתקיים דיון נוסף בנוכחות שני הצדדים (הפוגע והנפגע(.

בבקשה ידון שופט תורן, יש לקחת בחשבון כי הכניסה אליו תיעשה בין הדיונים ויכולה להיות המתנה ארוכה.

צו נגד הטרדה מאיימת

סעיף 2 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, מגדיר כי הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו.

כמו כן, הטרדה מאיימת יכול שתהא גם אחד מאלה:

(1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

(5) בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

הקריטריונים לקבלת הצו:

ככלל, נסיבות הנותנות בסיס סביר לבית המשפט להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

כיצד מגן עליי הצו?

בית המשפט רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים הבאים:

(1) להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום;

(2) לאיים על הנפגע;

(3) לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(4) ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר;

(5) להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות;

(6) לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה;

לכמה זמן תקף הצו?

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים, בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו מעת לעת, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה, ובמקרים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.

היכן מגישים בקשה למתן הצו?

את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש בכל בית משפט שלום או בית משפט לענייני משפחה (כאשר הפגוע הוא בן משפחה) כאשר הנפגע הוא קטין מתחת לגיל 18, ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט לנוער.

הדיון בבקשה למתן הצו

הדיון יתקיים בבית המשפט בבקשה לצו יעשה בנוכחות הצד הנפגע בלבד, ולאחר 7 ימים יתקיים דיון נוסף בנוכחות שני הצדדים (הפוגע והנפגע(.

בבקשה ידון שופט תורן, יש לקחת בחשבון כי הכניסה אליו תיעשה בין הדיונים ויכולה להיות המתנה ארוכה.

לסיכום,

טרם הגשת בקשה לאחד מסוגי הצווים מומלצת הסתייעות בעו"ד וזאת על מנת להעריך את הסיכויים בקבלת הצו, שכן, במידה ובית המשפט יקבע שהבקשה בעלת אופי נקמני ולמעשה בקשת סרק, יכול הוא לקבוע שתשלמו פיצויים לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע.

לייעוץ מיידי חייגו 054-6762373


האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.